Catalan English Spanish

Les empreses es poden acollir a diversos ajuts, subvencions i bonificacions en les quotes empresarials de la seguretat social per a la contractació de determinats perfils de treballadors:

-          Persones amb discapacitat

-          Persones en risc d’exclusió social o destinatàries de la renda mínima d’inserció.

-          Persones majors de 45 anys en situació d’atur.

-          Joves de 16 a 30 anys en situació d’atur.

-          Dones i víctimes de la violència masclista.

-          Bonificacions de quotes per la transformació de contractes en pràctiques, de relleu i de substitució en indefinits.

-          Víctimes del terrorisme.

Per a més informació, podeu consultar el quadre resum de les bonificacions a la contractació laboral de Ministeri de Treball i Seguretat Social.

  • 1

També destaquem a empreses

  • 1