Catalan English Spanish

La pobresa econòmica, les dificultats d’accedir a una feina, a un habitatge digne, deficiències en la salut, en l’educació i les relacions socials, les desigualtats són factors que interrelacionats entre si poden encaminar a les persones a viure situacions de vulnerabilitat i acabar generant processos d’exclusió social.

Els col·lectius en risc d’exclusió social son aquells que a més de patir falta de béns i recursos també mostren debilitats en l’àmbit de recursos individuals i col·lectius, per això cal aplicar mesures específiques de suport.

  • 1

També destaquem

  • 1
  • 2